Home Sport Update หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ

by admin

จบแล้วครับ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ หลังการ present ผลงานเรื่อง Sports Development Model พร้อมตอบคำถามและรับข้อเสนอแนะจาก Professor จาก Queensland University ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปพัฒนากีฬาของสมุทรสาครต่อไป#เรารักษ์บ้านเกิด#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร#การกีฬาแห่งประเทศไทย

Related Articles