Home SSK สารนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

สารนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

by admin

       การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างมีความสุขได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัด ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากีฬาโดยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

Related Articles