Home Sport Update โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 (ภาพการแข่งขัน)

โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 (ภาพการแข่งขัน)

by admin

โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์”

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

👉 ว่ายน้ำ เวลา 08.30 น.(รอบคัดเลือก) สนาม รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
– ธนภัทร เครือเถาว์
(ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย)
– กนกลักษณ์ งามไว
(กรรเชียง 50 ม. หญิง)

👉 หมากล้อม (ประเภท ทีมชายและทีมหญิง) เวลา 09.00 น. สนาม รร.สตรีสิริเกศ
☆ ทีมชาย (แข่งขันเก็บคะแนน วันที่ 2)
– ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
– วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
– ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
☆ ทีมหญิง (แข่งขันเก็บคะแนน วันที่ 2)
– อรุณกร ประทุมวัน
– ริบะตา วงศ์ชูแก้ว
– วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

👉 ซอฟท์เทนนิส เวลา 10.00 น. (ประเภท ทีมชายและทีมหญิง) สนาม สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ศรีสะเกษ
☆ทีมชาย (รอบรองชนะเลิศ)
– สุวิชา ชมบ้านแพ้ว
– วรวุฒิ พิลึก
– พัทธพล คุ้มคำ
– อนวรรษ เกอะประสิทธิ์
– วีรภัทร ศิมานนท์
– ภัทรพงษ์ เดชเพชร
☆ ทีมหญิง (รอบรองชนะเลิศ)
– ดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง
– ณัฐชลิยา บุตรพรหม
– ณัฐชลิตา บุตรพรหม
– เพชรดา กรมสุริยศักดิ์
– พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์
– จิราพัชร เจนชัยมงคล

👉 บิลเลียด เวลา 10.00 น. (ประเภทบุคคล ชาย)
– ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ

👉 ยิมนาสติกศิลป์ (10.00 น.) สนาม รร.สาธิต มรภ. ศรีสะเกษ
☆ชิงชนะเลิศอุปกรณ์ชาย 3 อุปกรณ์
อุปกรณ์ฟลอร์
– ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
– อธิภัทร สุวเสริม
อุปกรณ์ม้าหู
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์
– อธิภัทร สุวเสริม
อุปกรณ์ห่วง
– ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์

☆ชิงชนะเลิศอุปกรณ์หญิง 2 อุปกรณ์
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
– ศศิวิมล เมืองพวน
– ปิยธิดา นนลือชา
อุปกรณ์บาร์ต่างระดับ
– ศศิวิมล เมืองพวน
– กัญณัฎฐ์ พึ่งแก้ว

11.30 น. – 12.00 น. มอบเหรียญรางวัล

  👉 คาราเต้โด (10.00 น.) สนาม หอประชุม รร.ไกรภักดีวิทยาคม
     - สิรวิชญ์  สว่างศรี

(ต่อสู้ นน. ไม่เกิน 60 กก. ชาย)
– ธรรมนิตย์ นวลศรี
(ต่อสู้ นน. ไม่เกิน 75 กก. ชาย)

☆ เวลา 13.00 น.
– กนกวรรณ ด่านขุนทด
(ต่อสู้ นน. ไม่เกิน 68 กก. หญิง)

Related Articles