Home SSK ประชาชนได้เฮ!!! สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการประชาชนแล้ว หลังใช้เป็น รพ.สนาม ช่วงการระบาดโควิด-19

ประชาชนได้เฮ!!! สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการประชาชนแล้ว หลังใช้เป็น รพ.สนาม ช่วงการระบาดโควิด-19

by admin

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดใช้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากสนามกีฬาแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ “ศูนย์ห่วงใย คนสาคร” แห่งที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ขณะนั้นถือว่าสามารถช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) คลี่คลายลง และได้ปิด รพ.สนาม แห่งนี้ จากนั้นองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ปรับปรุงและเร่งดําเนินการก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ปูหญ้าสนามฟุตบอล ทำพื้นปูนลานแอโรบิค จนแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้ ภายในงานมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ มีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬา นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดใช้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า ตามที่ได้ทราบกันดีว่าจังหวัดสมุทรสาครของเรา ได้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก และ อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มจําเป็นต้องจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับ ประชาชนผู้ติดเชื้อ และควบคุมมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดในวงกว้าง จากสถานการณ์ ในขณะนั้น ไม่มีพื้นที่ใดที่ประชาชนจะยินยอมให้ใช้เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากกลัวการติดเชื้อเป็นอย่างมาก ประกอบกับขณะนั้นประกาศของรัฐบาล และของจังหวัดได้กําหนด มาตรการห้ามประชาชนเล่นกีฬา ออกกําลังกาย เพื่อให้มีการเว้น ระยะห่างทางสังคม (New normal) ป้องกันการติดเชื้อ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กําหนดให้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ใช้เป็น โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 1 ขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ได้จํานวน 400 เตียง เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน จนสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคได้คลี่คลายลงเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้ว มีการปิดการใช้โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย หลังจากที่งดกิจกรรมการออกกําลังกาย ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ทําการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งลานแอโรบิค สนามฟุตบอล และก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนใช้ใน การออกกําลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ได้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเปิดให้บริการ แก่ประชาชนแล้ว เปรียบเสมือนเป็นของขวัญให้กับประชาชนและชาวจังหวัด สมุทรสาคร ต่อไป

แหล่งที่มา สนามข่าว

Related Articles