Home Sport Update สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่องความต้องการและความคาดหวังในการจัดการพัฒนาส่งเสริมกีฬา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่องความต้องการและความคาดหวังในการจัดการพัฒนาส่งเสริมกีฬา

by admin

👉เรียน ประธานชมรมกีฬาฯ,เลขานุการชมรมกีฬาฯ,กรรมการชมรมกีฬาฯ,ผู้ปกครองนักกีฬาฯ,และนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

 🤝สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่องความต้องการและความคาดหวังในการจัดการพัฒนาส่งเสริมกีฬา   ✍️โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทาง QR CODE (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ)

 🙏จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา

Related Articles