Home Sport Update ด่วนที่สุด เรียน ประธานชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนที่สุด เรียน ประธานชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

by admin

เรียน ประธานชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

   ตามที่ กกท. แจ้งขยายวันขึ้นทะเบียนนักกีฬาฯ เพื่อสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดพัทลุง ให้แต่ละจังหวัดส่งเอกสารถึง กกท.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 64 นั้น
   เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาฯ จึงขอให้ผู้ที่จะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักกีฬาฯ เพื่อสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวข้างต้น ส่งเอกสารถให้สมาคมกีฬาฯ ภายในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 64 เวลา 12.00 น. 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารดาวน์โหลด

๑. ใบสม้ครขึ้นทะเบียนนักกีฬา
๒. ใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
๓. หลักฐานการขึ้นทะเบียนนักกีฬา

ตรวจสอบข้อมูลนักกีฬา http://reg.sat.or.th/search/

Related Articles