Home SSK คณะทำงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมกีฬา หารือจัดทำ “แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา” สมาคมกีฬาฯ

คณะทำงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมกีฬา หารือจัดทำ “แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา” สมาคมกีฬาฯ

by admin

คณะทำงานวิจัยพัฒนาและส่งเสริมกีฬา หารือจัดทำ “แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา” สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2564 นายบุญส่ง แป้นน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะทำงานงานวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแบบสอบถามความต้องการ และความคาดหวังในการพัฒนา และส่งเสริมกีฬาของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ร่วมกัน ที่ ห้องประชุมมณีรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น มีหัวข้อแบบสอบถามอีก 4 หัวข้อ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสอบถามความต้องการมากขึ้น ที่สำคัญต้องสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

จากนั้นให้นำเสนอข้อสรุปในวันนี้ต่อนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

Related Articles