Home Sport Update การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

by admin

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles