Home Event การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2564) ณ จังหวัดตราด “ช้างขาวเกมส์” (ทดสอบครั้งที่ 1)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2564) ณ จังหวัดตราด “ช้างขาวเกมส์” (ทดสอบครั้งที่ 1)

by admin

เรียน ประธานชมรมกีฬาฯ ,ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ช้างขาวเกมส์”

     สมาคมกีฬาฯ กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2564) ณ จังหวัดตราด "ช้างขาวเกมส์" (ทดสอบครั้งที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร (สพล.สค.)

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นักกีฬามาทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน ลงทะเบียนพร้อมกันทุกคน เวลา 08.00 น.

Related Articles