Home Event ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของไทย

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของไทย

by admin

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 15.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของไทย โดยงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตรสมุทรสาคร ในโครงการ “ลานกิจกรรมวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์”
ณ อาคารเรือนไทยอเนกประสงค์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดย อบต.พันท้ายนรสิงห์ร่วมกับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ และงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
***ในกิจกรรม เราจะได้พบกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เราทุกคนควรอนุรักษ์ไว้คู่กับแผ่นดินไทย อาทิเช่น รีรีข้าวสาร ไม้โถกเถก รถม้าชาวเสียม ตีไก่ และอื่นๆค่ะ
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อ.นฤมล ศรีสุวรรณ
หัวหน้างานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หมาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles