Home Tournament นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการกีฬามวยปล้ำแข่งขัน

นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการกีฬามวยปล้ำแข่งขัน

by admin

กีฬามวยปล้ำ
๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการกีฬามวยปล้ำแข่งขัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
THE SUPPORING AND DEVELOPING PROJECT OF SAMUTSAKHON PROVINE’S SPORT
กีฬามวยปล้ำ
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles