Home Tournament นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด

นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด

by admin

กีฬายูโด
๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโด

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กีฬายูโด
วันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

Related Articles