Home Tournament นายบุญชัย เติมสายทอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด

นายบุญชัย เติมสายทอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด

by admin

กีฬาคาราเต้-โด
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายบุญชัย เติมสายทอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กีฬาคาราเต้-โด
Karate Do
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

Related Articles