Home Event นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

by admin

กีฬาเซปักตะกร้อ
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ


ครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
THE SUPPORING AND DEVELOPING PROJECT OF SAMUTSAKHON PROVINE’S SPORT

กีฬาเซปักตะกร้อ
วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

Related Articles