วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬา เพื่อการอาชีพของจังหวัดสมุทรสาคร
 2. ส่งเสริม สนับสนุน   พัฒนา   กีฬาคนพิการ และกีฬาผู้สูงอายุ 
 3. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
 4. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
 5. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว   ผู้ฝึกสอน   ผู้ตัดสิน   กรรมการ   และเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬา
 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณ   อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมกีฬาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา
 7. เป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและ ประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬา                   จังหวัดและตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
 8. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัดและร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  ในการ             ประสานงาน  กำกับ  และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
 9. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558   และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน์
 11. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง