Home วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา

วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา

by admin
 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬา เพื่อการอาชีพของจังหวัดสมุทรสาคร
 2. ส่งเสริม สนับสนุน   พัฒนา   กีฬาคนพิการ และกีฬาผู้สูงอายุ 
 3. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
 4. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
 5. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว   ผู้ฝึกสอน   ผู้ตัดสิน   กรรมการ   และเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬา
 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณ   อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมกีฬาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา
 7. เป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและ ประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬา   จังหวัดและตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
 8. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัดและร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  ในการ  ประสานงาน  กำกับ  และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
 9. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558   และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน์
 11. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง