Home ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

by admin
ประวัติสมาคม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มก่อตั้งในสมัยที่ นายสุจิตร คอวณิช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกำธร กิตติภูมิชัย เป็นศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นด้วยการให้มีคณะบุคคลได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ จัดทำร่างข้อบังคับและวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขอจัดตั้งสมาคม ซึ่ง ดร.บุญประเสริฐ เอี่ยมสำอางค์ ได้ดำเนินการเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครต่อสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับใบอนุญาตเลขที่ ค.489/2534 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534

เมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ส่งเรื่องแจ้งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงที่ ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ลงนามอนุญาตให้เป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537 ดร.บุญประเสริฐ เอี่ยมสำอางค์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครคนแรก ได้บริหารงานการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครให้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนถึงปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกคนใหม่ซึ่ง  นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์   ได้รับเกียรติจากสมาชิกเสนอให้เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2553 เป็นเวลา 8 ปี

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการบริหารจัดการและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อมวลชนและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ภายหลังจากที่นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมได้ถึง 8 ปี ก็สละตำแหน่ง คณะกรรมการสมาคมได้เสนอให้ นายอุดร  ไกรวัตนุสสรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนที่ 3 ได้   8 เดือน ต่อจากนั้นคณะกรรมการสมาคมได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม คนที่ 4 ตั้งแต่ปี 2555จนถึงปัจจุบัน

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจุบันสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่  1206/4, ถนนเอกชัย, ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 ตำบล มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000