คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ตำแหน่ง
นายกิตติ ทองทาบ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยเขตสมุทรสาคร อุปนายก ๑
นายบุญส่ง แป้นน้อย ข้าราชการบำนาญ อุปนายก ๒
นายบุญชอบ สาธร ข้าราชการบำนาญ อุปนายก ๓
นายประเสริฐ อักษรทับ ข้าราชการบำนาญ เลขาธิการ
นายสมเกีรยติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองเลขาธิการ
นายมานัส โรจน์ไพรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร เหรัญญิก
นายมนัส จันทร์สอาด ข้าราชการบำนาญ นายทะเบียน
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิคมและสถานที่
นายภิญโญ โพธิ์เพียรทอง นักธุรกิจ ประชาสัมพันธ์
นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม นักธุรกิจ สิทธิประโยชน์
นายวรพงษ์ ชอบชื่น นักธุรกิจ แผนงาน/โครงการ
นายนิคม ประยูรวงศ์์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมฤดีจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
นายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ
นายไพรัตน์ จันทรเสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
นายสุเมธ บุญญสิริ นักธุรกิจ กรรมการ
นายสมหมาย แท่นทรัพย์ นักธุรกิจ กรรมการ
นายพิสิษฐ์ กิ่งเกษม นักธุรกิจ กรรมการ