Home คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

by admin

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ-นามสกุลอาชีพตำแหน่ง
นายกิตติ ทองทาบรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยเขตสมุทรสาครอุปนายก ๑
นายบุญส่ง แป้นน้อยข้าราชการบำนาญอุปนายก ๒
นายบุญชอบ สาธรข้าราชการบำนาญอุปนายก ๓
นายประเสริฐ อักษรทับข้าราชการบำนาญเลขาธิการ
นายสมเกีรยติ รั้วมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองเลขาธิการ
นายมานัส โรจน์ไพรินทร์สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาครเหรัญญิก
นายมนัส จันทร์สอาดข้าราชการบำนาญนายทะเบียน
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครปฏิคมและสถานที่
นายภิญโญ โพธิ์เพียรทองนักธุรกิจประชาสัมพันธ์
นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรมนักธุรกิจสิทธิประโยชน์
นายวรพงษ์ ชอบชื่นนักธุรกิจแผนงาน/โครงการ
นายนิคม ประยูรวงศ์์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมฤดีจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
นายสมสัก รอดทยอยสมาชิกสภาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกรรมการ
นายไพรัตน์ จันทรเสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
นายสุเมธ บุญญสิรินักธุรกิจกรรมการ
นายสมหมาย แท่นทรัพย์นักธุรกิจกรรมการ
นายพิสิษฐ์ กิ่งเกษมนักธุรกิจกรรมการ