การประชุม ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประชุม ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร